1. Lãnh đạo khoa

1.1. TS. Lê Thị Tâm – Trưởng khoa

KHOA SƯ PHẠM TRUNG HỌC

* Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chung hoạt động của khoa:

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng phụ trách đơn vị toàn bộ hoạt động của đơn vị.

-Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành toàn bộ các mặt hoạt động của khoa.

* Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý:

- Tổ chức và chủ trì các cuộc họp.

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch, định hướng phát triển khoa

- Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo

- Xây dựng kế hoạch hợp tác với các đơn vị ngoài trường.

- Công tác dạy – học:

- Công tác thi đua – khen thưởng

- Công tác Khảo thí và đảm bảo chất lượng

- Công tác tuyên truyền tuyển sinh

- Công tác cố vấn, công tác GVCN.

1.2. ThS. Trần Thị Huyền Phương – Phó trưởng khoa, phụ trách bộ môn Ngữ văn.

KHOA SƯ PHẠM TRUNG HỌC

- Phụ trách trực tiếp một số mảng công việc của khoa. Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về công việc được phân công.

- Có trách nhiệm và toàn quyền quyết định các công việc khi được Trưởng khoa giao nhiệm vụ và phải báo cáo về các công việc đã quyết định triển khai. Cùng với trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các quyết định đã triển khai.

- Quản lý và điều hành các hoạt động của khoa khi đ/c trưởng khoa đi vắng.

*Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo:

- Phụ trách bộ môn văn.

- Quản lý cổng thông tin điện tử của khoa.

- Công tác Kết nối và phục vụ cộng đồng.

1.3. TS. Lê Nguyệt Hải Ninh – Phó trưởng khoa.

KHOA SƯ PHẠM TRUNG HỌC

- Phụ trách trực tiếp một số mảng công việc của khoa. Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về công việc được phân công.

- Có trách nhiệm và toàn quyền quyết định các công việc khi được giao nhiệm vụ và phải báo cáo về các công việc đã quyết định triển khai. Cùng với lãnh đạo khoa chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các quyết định đã triển khai.

- Quản lý và điều hành các hoạt động của khoa khi 02 đ/c lãnh đạo khoa đi vắng.

*Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo:

- Công tác nghiên cứu khoa học.

- Công tác cơ sở vật chất, thư viện, thiết bị.

- Công tác chính trị và HSSV.

2. Các tổ chuyên môn

2.1. Bộ môn toán

TT

Họ tên

Chức vụ/Kiêm nhiệm

Số điện thoại

1

Đặng Thị Thu Hiền

Trưởng môn/GVC

0947133778

2

Phạm Văn Cường

GVC/ Chủ tịch hội CCB trường

0364176570

3

Lê Thị Hồng Hạnh

GVC

0978528888

4

Vũ Thị Ngọc Ánh

GV/GVCN

0917355477

5

Phạm Thị Minh Thu

GV/GVCN

0386259918

6

Bùi Thị Hải Yến

GV

0968174168

2.2. Bộ môn Ngữ văn

TT

Họ tên

Chức vụ/Kiêm nhiệm

Số điện thoại

1

Trần Thị Huyền Phương

Phó trưởng khoa/Trưởng môn/GVC

0914993993

2

An Thị Ngọc Lý

GV

0985118393

3

Nguyễn Thị Thu

GVC

0918481182

4

Đỗ Thị Bích Thủy

GV

0979884516

5

Lê Thị Thu Hoài

GVC

0989189356

6

Phạm Thị Hồng Tâm

GVC

0988936585

2.3. Bộ môn Khoa học tự nhiên

TT

Họ tên

Chức vụ/Kiêm nhiệm

Số điện thoại

1

Lê Thị Tâm

Trưởng khoa/GVC

0989298080

2

Lê Nguyệt Hải Ninh

Phó trưởng khoa/GVC

0914369525

3

Hà Thị Hương

Trưởng môn/Tổ trưởng tổ công đoàn/GVC

0983410769

4

Đinh Thị Kim Dung

GVC/GVCN

0965712999

5

Hoàng Thị Ngọc Hà

GVC/GVCN

0968163580

6

Phạm Thị Ngà

GVC

0971228239

7

Nguyễn Thị Tố Uyên

GV/GVCN

0945959697

8

Nguyễn Thị Loan

GVC/GVCN

0942987419

9

Bùi Thùy Liên

GVCN

0972971688

10

Hoàng Phúc Ngân

GV/GVCN

0912878263

11

Lưu Thanh Ngọc

GV

0917104995

12

Võ Thị Lan Phương

GVC

0979464606

2.4. Bộ môn Lịch sử - Địa lý

TT

Họ tên

Chức vụ/Kiêm nhiệm

Số điện thoại

1

Lê Thị Huệ

Trưởng môn/GVC

0918597453

2

Phạm Thị Loan

GV

0825625656

2.5. Giáo vụ khoa

TT

Họ tên

Chức vụ/Kiêm nhiệm

Số điện thoại

1

Đinh Thị Hoài

Giáo vụ khoa

0918597286