Thông báo Số 156/TB-ĐHHL, ngày 30 tháng 3 năm 2020, của Trường Đại Học Hoa Lư về việc: Tổ chức Hội thảo khoa học “100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với Chủ nghĩa Mác – Lênin” (1920 -2020)

Thực hiện Kế hoạch năm học 2019 – 2020; nhằm góp phần chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo khoa học: “100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với Chủ nghĩa Mác – Lênin” (1920 - 2020)

Xem thêm

Tin tiêu điểm