Chi bộ Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non Sinh hoạt Chuyên đề tháng 11 năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 69-KH/TU ngày 22/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hướng dẫn 19-HD/ĐUK ngày 03/10/2022 của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình; Công văn số 316-CV/ĐU ngày 05/10/2022 của Đảng ủy Trường ĐH Hoa Lư về việc Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; ngày 07 tháng 11 năm 2022, Chi bộ Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non trang trọng tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tạ Hoàng Minh - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư; cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non, chủ trì Hội nghị, đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của buổi sinh hoạt Chuyên đề và Công văn số 316-CV/ĐU ngày 05/10/2022 của Đảng ủy Trường ĐH Hoa Lư về việc Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Mục đích, yêu cầu: Giúp cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức sâu sắc hơn về những vấn đề lý luận về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 thực hiện công cuộc đổi mới. Đồng thời, Hội nghị góp phần nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIII của Đảng đề ra, hiện thực hóa ý chí vươn lên, phát triển Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Bùi Thị Hồng - Ủy viên Chi ủy Chi bộ - trình bày tóm tắt tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với những nội dung, giá trị về lý luận và thực tiễn, tác phẩm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, như một luận cương mới về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, không chỉ thể hiện tầm nhìn xa, tư duy sắc sảo mà còn cho thấy bản lĩnh chính trị của người đứng đầu Đảng trước những đổi thay của tình hình trong nước và quốc tế. Nghiên cứu và quán triệt sâu sắc tác phẩm sẽ góp phần giúp mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức sâu sắc hơn con đường đi lên CNXH, rèn luyện thêm bản lĩnh, làm tròn trách nhiệm cao nhất, luôn giữ vững niềm tin và tuyệt đối không dao động trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Để nhận thức sâu sắc hơn giá trị tác phẩm, buổi sinh hoạt chuyên đề đã lắng nghe các ý kiến thảo luận, đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện, liên hệ thực tiễn gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của Khoa, góp phần thực hiện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề nhằm củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; từ đó tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, thực hiện hoá ý chí vươn lên, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỘI NGHỊ

Chi bộ Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non Sinh hoạt Chuyên đề tháng 11 năm 2022Chi bộ Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non Sinh hoạt Chuyên đề tháng 11 năm 2022

Đ/c Tạ Hoàng Minh - ĐUV, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHHL

phát biểu tại Hội nghị

Chi bộ Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non Sinh hoạt Chuyên đề tháng 11 năm 2022

Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt - Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Khoa SP THMN,

chủ tọa Hội nghị

Chi bộ Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non Sinh hoạt Chuyên đề tháng 11 năm 2022Đ/c Bùi Thị Hồng - Ủy viên Chi ủy Chi bộ Khoa SP THMN - trình bày tóm tắt tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chi bộ Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non Sinh hoạt Chuyên đề tháng 11 năm 2022Đ/c Vũ Thị Diệu Thúy - Tổ trưởng Tổ NVMN phát biểu tham luận tại Hội nghị