KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC – MẦM NON TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CHÍNH TRỊ - CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2022-2023

Thực hiện kế hoạch số 147/KH-ĐHHL ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Trường Đại học Hoa Lư, Khoa SP Tiểu học – Mầm non đã tổ tuầnsinh hoạt chính trị- Chuyên Môn năm học 2022 – 2023. Các hoạt động sinh hoạt chuyên môn diễn ra trong 2 ngày 5-6/10/2022 tại văn phòng khoa. Các nội dung sinh hoạt chuyên môn tập trung các vấn đề liên quan đến hoạt động đào tạo của Nhà trường, các hoạt động do Khoa phụ trách. Các đồng chí lãnh đao, giảng viêncủa khoa tham gia đầy đủ, nghiêm túc, cùng thảo luận để đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác chuyên môn nhằm từng bước cải tiến chất lượng đào tạo.

Về tham dự và chỉ đạo đợt sinh hoạt chuyên môn có TS. Tạ Hoàng Minh – PHTnhà trường, phụ trách Khoa. Đồng chí đã có ý kiến chỉ đạo, động viên khích lệ GV nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong năm học, trọng tâm là công tác dạy học, NCKH, đảm bảo chất lượng, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý sinh viên, phát triển Đảng.

Các hoạt động chính diễn ra trong đợt sinh hoạt chuyên môn:

- Lãnh đạo khoa quán triệt các văn bản về quản lý, đào tạo, chính sách, chế độ làm việc của giảng viên, quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường, quy chế chuyên môn gồm các quy chế đào tạo hiện hành đang được áp dụng và các quy chế về thi, đảm bảo chất lượng, kế hoạch năm học, nhiệm vụ đã được phân công cho từng giảng viên ...

-Rà soát, đôn đốc các hoạt động tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành GDTH, công tác đảm bảo chất lượng, công tác dạy học, NCKH, tuyên truyền tuyển sinh và các hoạt động ngoài giờ, tổ chức Hội thảo,…

- Các bộ môn sinh hoạt chuyên môn. Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – lãnh đạo đơn vị đã nhấn mạnh các yêu cầu hồ sơ chuyên môn cá nhân, châm sthi, làm điểm, xây dựng, duyệt và công khai đề cương bài giảng tới sinh viên theo quy định hiện hành,…

Các đồng chí giảng viên tích cực thảo luận các vấn đề được đưa ra trong đợt sinh hoạt chuyên môn, có những đánh giá cụ thể về ưu điểm, hạn chế và đề ra định hướng, giải pháp khắc phục. Đợt sinh hoạt diễn ra nghiêm túc, trang trọng, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác giảng dạy, NCKH, đảm bảo chất lượng, trong đó, đặc biệt chú trong đến tự đánh giá, tiến tới đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học. Đay là hoạt động cần thiết và là nền tảng tiền đề cho sự thành công của năm học 2022-2023.