Hướng dẫn bình xét, xếp loại tập thể và ĐVCĐ năm 2019

Thực hiện Thông tri số 01/TT-TLĐ ngày 14/9/2008 của Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam hướng dẫn quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn; Công văn số 51/CĐVC ngày 19/11/2019, Công đoàn trường Đại học Hoa Lư hướng dẫn bình xét thi đua khen thưởng năm 2019 như sau:

1. Tiêu chí khen thưởng:

- Tập thể: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua. Chăm lo đời sống tinh thần trong tập thể. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể. Thực hiện nộp báo cáo tháng đầy đủ, đúng thời hạn. Hoàn thành việc thu, chi, nộp đoàn phí đúng quy định. Không có cá nhân bị mắc khuyết điểm mức độ từ khiển trách trở lên.

- Cá nhân: Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Tham gia các hoạt động do Công đoàn cấp trên và Công đoàn trường phát động. Đóng đoàn phí đúng quy định.

2. Số lượng khen thưởng:

Đối với cá nhân: Không vượt quá 15% số lượng đoàn viên công đoàn trong Công đoàn bộ phận.

Công đoàn trường đề nghị các công đoàn bộ phận căn cứ hướng dẫn trên tiến hành bình xét, xếp loại và lập danh sách để nghị khen thưởng gửi về Văn phòng công đoàn (Đ/c Đàm Thu Vân - VPCĐ) chậm nhất ngày 14/12/2017 để Văn phòng công đoàn tổng hợp trình Ban chấp hành công đoàn trường xét duyệt khen thưởng./.