Kế hoạch Hoạt động của UB Kiểm tra Công đoàn trường Đại học Hoa Lư năm học 2019 - 2020