Địa chỉ liên hệ:

Phụ trách văn phòng công đoàn trường: đ/c Đàm Thu Vân, tel: 0915998664.

Tin tiêu điểm