Kế hoạch về việc Phát động quyên góp ủng hộ hoạt động xã hội, từ thiện

CĐ VIÊN CHỨC TỈNH NINH BÌNH

CĐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

V/v: Phát động quyên góp ủng hộ hoạt động xã hội, từ thiện.

Số: 37/BCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 09 tháng 8 năm 2018

Kính gửi: Các công đoàn bộ phận

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-CĐVC ngày 02/8/2018 của Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Bình về việc Phát động quyên góp ủng hộ hoạt động xã hội, từ thiện, Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học Hoa Lư đề nghị các công đoàn bộ phận như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, kêu gọi sự chung tay góp sức của toàn bộ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường để tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, góp phần chia sẻ với các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1. Nội dung

Các CĐ bộ phận phát động cán bộ, giảng viên, nhân viên và người lao động hưởng ứng đợt vận động “Tấm áo nghĩa tình” thông qua quyên góp ủng hộ áo dài truyền thống, áo ấm mùa đông (áo cho trẻ em, người lớn, còn mới, lành lặn) để tặng cho nữ công nhân thuộc các xã miền núi.

2. Thời gian, hình thức ủng hộ

Thời gian: Từ 15/8/2018 đến 10/9/2018

Số lượng: Tối thiểu mỗi Công đoàn bộ phận ủng hộ 01 bộ áo dài và 01 bộ áo ấm mùa đông.

Ban chấp hành Công đoàn trường đề nghị các công đoàn bộ phận căn cứ vào kế hoạch hưởng ứng để hoạt động xã hội, từ thiện của nhà trường đạt hiệu quả./

Nơi nhận:

- BTV Đảng uỷ (Để báo cáo);

- BTV Công đoàn trường (Để chỉ đạo);

- Các CĐBP (Để thực hiện);

- Lưu: VPCĐ.

TM. BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Mạnh Quỳnh