DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHÓA XVII (NHIỆM KỲ 2017 - 2022)

1. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Quỳnh

2. Thạc sĩ Trần Việt Hùng

3. Thạc sĩ Phạm Thị Thanh Vân

4. Thạc sĩ Đàm Thu Vân

5. Thạc sĩ Nguyễn Thị Nguyệt

6. Thạc sĩ Phùng Thị Thanh Hương

7. Thạc sĩ Lê Thị Tuyết Nhung

8. Thạc sĩ Trần Tố Vân

9. Tiến sĩ Phan Thị Hồng Duyên

10. Thạc sĩ Lê Hồng Phượng

11. Thạc sĩ Đỗ Thị Thủy

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN KHÓA XVII (NHIỆM KỲ 2017 - 2022)

1. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Quỳnh - Chủ tịch Công đoàn

2. Thạc sĩ Trần Việt Hùng - Phó Chủ tịch Công đoàn

3. Thạc sĩ Phạm Thị Thanh Vân - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Nữ công

ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN KHÓA XVII (NHIỆM KỲ 2017 - 2022)

1. Thạc sĩ Lê Hồng Phượng - Chủ nhiệm

2. Thạc sĩ Vũ Thị Hồng - Ủy viên

3. Thạc sĩ Nguyễn Thanh Hòa - Ủy viên

Tin tiêu điểm