CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin gồm có 2 bộ môn: Bộ môn Tiếng Anh; Bộ môn Công nghệ thông tin

Bộ môn Tiếng Anh:

- Đào tạo Tiếng Anh cơ bản, Tiếng Anh Chuyên ngành cho các khóa, các hệ trong toàn trường;

- Đào tạo chương trình 2 hệ CĐSP Tiếng Anh;

- Đào tạo Tiếng Anh cho cán bộ công chức, viên chức trong tỉnh Ninh Bình

- Phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thực hiện việc cử giảng viên tham gia giảng dạy và tổ chức thi cấp phát chứng Tiếng Anh B, Tiếng Anh C.

- Bồi dưỡng Tiếng Anh cho các đối tượng có nhu cầu

Bộ môn Công nghệ thông tin:

- Đào tạo Tin học văn phòng, Công nghệ thông tin cho các ngành đào tạo trong toàn trường;

- Đào tạo Tin học cơ bản cho cán bộ công chức, viên chức trong tỉnh Ninh Bình;

- Phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thực hiện việc cử giảng viên tham gia giảng dạy và tổ chức thi cấp phát chứng chỉ kỹ năng CNTT cơ bản và kỹ năng CNTT nâng cao.

- Bồi dưỡng Tin học cho các đối tượng có nhu cầu.