Thư viện phục vụ bạn đọc mượn bài giảng nội bộ về nhà

Thực hiện sự chỉ đạo của Nhà trường, trên cơ sở số lượng bài giảng nội bộ đã được các đơn vị thuộc và trực thuộc đăng ký để phục vụ dạy- học, Trung tâm Thư viện- Thiết bị đã nhân bản 16 tập bài giảng nội bộ để đáp ứng yêu cầu mượn về nhà của cán bộ, giảng viên, sinh viên. Trung tâm Thư viện- Thiết bị đã gửi công văn đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Nhà trường để thông báo cho cán bộ, giảng viên, sinh viên đến Thư viện mượn tài liệu về nhà kể từ ngày 06/12/2021.

Tin tiêu điểm