Địa chỉ liên hệ

Số điện thoại phòng trực Trung tâm: 02293 513 677

Số điện thoại Thư viện: 02293512981 .

Dương Trọng Hạnh - Giám đốc Trung tâm; số điện thoại: 0904 030 157

Bùi Bình An - Phó Giám đốc Trung tâm; số điện thoại: 0913536135

Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Giám đốc Trung tâm; số điện thoại: 0917651569