Bộ máy tổ chức

Trung tâm Thư viện - Thiết bị: Gồm có 13 đồng chí; trong đó, Ban Giám đốc có 2 (Giám đốc và 1 Phó Giám đốc); 11 nhân viên được biên chế thành 2 tổ chuyên môn nghiệp vụ (tổ Tin học Thiết bị có 1 tổ trưởng chuyên môn và 8 nhân viên; tổ Thư viện có 3 nhân viên).

Nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân như sau:

TT

Người thực hiện

Trình độ, Chức vụ

Nội dung công việc

Số ĐTDĐ

1

Dương Trọng Hạnh

Thạc sĩ, Giám đốc Trung tâm

- Chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của Trung tâm.Tham gia hoạt động kiểm định của nhà trường.

- Trực tiếp phụ trách các phòng học tin, phòng đàn, phòng nghiệp vụ THMN, GDTC.

- Tham mưu giúp BGH để phối hợp với các phòng chức năng xây dựng kế hoạch mua bổ sung vật tư thiết bị, sữa chữa trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy và học của nhà trường và phối hợp với phòng Tài vụ làm thủ tục thanh toán tài chính theo quy định củanhà trường.

- Chỉ đạo nhóm tin (đ/c Đạt- Tổ trưởng tổ TBTH) theo dõi, quản lý trang thiết bị tin học, khi thiết bị tin học hư hỏng, chỉ đạo nhân viên Tin học kiểm tra, đề xuất phương án sửa chữa, mua bổ sung thiết bị theo quy định của nhà trường.

- Chỉ đạo đ/c Lê, Ngà phối hợp với giảng viên giảng dạy tại các phòng phòng nghiệp vụ theo dõi hiện trạng vật tư, thiết bị để báo cáo, đề xuất phương án sửa chữa, mua bổ sung vật tư thiết bị phục vụ hoạt động dạy- học, NCKH.

- Tham gia giảng dạy các học phần theo sự phân công của chuyên môn của Bộ môn LLCT theo quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do BGH điều hành (nếu có).

0904030157

2

Lê Thị Tuyết Nhung

Thạc sĩ,

P. Giám đốc

- Phụ trách và điều hành các hoạt động của Tổ Thư viện.Tham gia hoạt động kiểm định của nhà trường.

- Giúp đ/c Giám đốc Trung tâm tổng hợp báo cáo tuần, tháng nộp phòng TCTH và đ/c Huấn P. Hiệu trưởng .

- Giúp đ/c Giám đốc Trung tâm tổng hợp, lập danh mục sách, tài liệu tham khảo từ các khoa, dự toán kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng phần mềm Thư viện hàng năm.

- Là đầu mối liên hệ với cơ quan Thông tin- Thư viện cấp trên về công tác chuyên môn nghiệp vụ.

- Giúp đ/c Giám đốc Trung tâm trong việc ban hành các văn bản điều hành công tác chuyên môn của Tổ Thư viện.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá văn hóa đọc tại Thư viện.

- Quản lý phần mềm Thư viện điện tử và theo dõi hoạt động của máy chủ.

- Tham gia giảng dạy các học phần theo sự phân công của chuyên môn của khoa XHDL theo quy định.

- Định kỳ (cuối tháng) tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của Thư viện cho đ/c Giám đốc Trung tâm.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do BGH, Giám đốc TT điều hành (nếu có).

0917651569

3

Đỗ Quang Đạt

Thạc sĩ,

Kĩ thuật viên

- Thực hiện các nhiệm vụ của nghiên cứu sinh.

- Thực hiện nhiệm vụ do BGH, Giám đốc TT, Phó Giám đốc TT điều hành (nếu có).

0972504474

4

Đinh Công Quyền

Cử nhân,

Kỹ thuật viên tin học

- Phụ trách các thiết bị tin học của 19 đơn vị trực thuộc, phòng làm việc của BGH. Thường xuyên theo dõi hiện trạng thiết bị tin học, báo cáo, đề xuất phương án sửa chữa, mua bổ sung thiết bị với đ/c Đạt.

- Phụ trách phòng mạng, camara, máy ảnh của nhà trường.

- Trực tại phòng cho mượn thiết bị của Trung tâm và làm việc theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ THTB.

- Thực hiện nhiệm vụ do BGH, Giám đốc TT, Phó Giám đốc TT điều hành (nếu có).

0936015567

5

Trịnh Thị Ngân Phương

Cử nhân,

Nhân viên tin học

- Phụ trách phòng tin số 4, số 5 (tầng 3 nhà T), quản lý phòng trực, kho thiết bị tin học.

- Thường xuyên theo dõi hiện trạng thiết bị tin học tại 2 phòng học tin, báo cáo, đề xuất phương án sửa chữa, mua bổ sung thiết bị tin học với đ/c Đạt.

- Trực tại phòng cho mượn thiết bị của Trung tâm và làm việc theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ THTB.

- Thực hiện nhiệm vụ do BGH, Giám đốc TT, Phó Giám đốc TT điều hành (nếu có).

0915019983

6

Nguyễn Thiết Kế

Thạc sỹ,

Giảng viên

- Phụ trách phòng THTN Hóa (2 phòng).

- Phối hợp với giảng viên dạy tại phòng THTN Hóa học thường xuyên theo dõi hiện trạng vật tư thiết bị, hóa chất, báo cáo với Phó Giám đốc có kế hoạch đề xuất phương án sửa chữa, mua bổ sung phục vụ hoạt động dạy- học, NCKH.

- Tham gia trực tại phòng cho mượn thiết bị của Trung tâm.

- Thực hiện nhiệm vụ do BGH, Giám đốc TT, Phó Giám đốc TT điều hành (nếu có).

0968816870

7Phạm Thị YếnThạc sĩ, Chuyên viên

- Phụ trách phòng THTN Vật lý (5 phòng).

- Phối hợp với giảng viên dạy tại phòng THTN Vật lý thường xuyên theo dõi hiện trạng vật tư thiết bị, hóa chất, báo cáo với Phó Giám đốc có kế hoạch đề xuất phương án sửa chữa, mua bổ sung phục vụ hoạt động dạy- học, NCKH.

- Tham gia trực tại phòng cho mượn thiết bị của Trung tâm.

- Thực hiện nhiệm vụ do BGH, Giám đốc TT, Phó Giám đốc TT điều hành (nếu có).
0973999869

8

Hoàng Thị Bằng

Thạc sĩ, Giảng viên Sinh học

- Phụ trách phòng thí nghiệm thực hành Sinh học (2 phòng).

- Phối hợp với giảng viên, giáo viên dạy tại phòng TNTH Sinh học thường xuyên theo dõi hiện trạng vật tư thiết bị, đồ dùng dạy học, báo cáo với Giám đốc có kế hoạch đề xuất phương án mua bổ sung phục vụ hoạt động dạy- học, NCKH.

- Tham gia trực tại phòng cho mượn thiết bị của Trung tâm.

- Tham gia giảng dạy các học phần theo sự phân công của chuyên môn của Nhà trường theo quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ do BGH, Giám đốc TT, Phó Giám đốc TT điều hành (nếu có).

0982772191

9

Trần Thu Thủy

Thạc sĩ,

Chuyên viên

- Phụ trách công tác xử lý nghiệp vụ Thư viện. Phụ trách xử lý nghiệp vụ đối với sách tham khảo; tài liệu nội bộ, bài viết đăng trên tạp chí của cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

- Thực hiện hướng dẫn bạn đọc tra cứu tài liệu. Tham gia tuyên truyền, quảng bá văn hóa đọc cho sinh viên nhà trường.

- Thực hiện nhập biểu ghi cho các cơ sở dữ liệu của Thư viện.

- Phụ trách quản lý Kho sách Tham khảo.

- Thực hiện nhiệm vụ do BGH, Giám đốc TT, Phó Giám đốc TT điều hành (nếu có).

0917709079

10

Dương Thị Thuý Hằng

Trung cấp,

Nhân viên

- Phụ trách công tác phục vụ bạn đọc. Theo dõi việc chấp hành nội quy Thư viện. Lập báo cáo tổng hợp số liệu mượn tài liệu về nhà của tập thể lớp sinh viên theo học kỳ. Tổng hợp số liệu mượn tài liệu của bạn đọc thuộc khối cán bộ, giảng viên theo năm học.

- Phụ trách quản lý, lưu trữ công văn, giấy tờ phục vụ hoạt động chuyên môn.

- Phụ trách quản lý Kho sách Dự án Tiểu học, Kho sách Pháp luật.

- Thực hiện công việc phục vụ bạn đọc, sắp xếp tài liệu, vệ sinh phòng kho.

- Thực hiện nhiệm vụ do BGH, Giám đốc TT, Phó Giám đốc TT điều hành (nếu có).

0392051878

11

Trần Thanh Tâm

Cử nhân,

Nhân viên

- Trực tại phòng cho mượn thiết bị của Trung tâm và làm việc theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ THTB.

- Thực hiện nhiệm vụ do BGH, Giám đốc TT, Phó Giám đốc TT điều hành (nếu có).

0946776682

12

Đinh Thị Hà

Cử nhân,

Nhân viên

- Phụ trách theo dõi và tổng hợp số liệu mượn tài liệu về nhà của bạn đọc thuộc khối sinh viên.

- Phụ trách quản lý Kho sách Giáo khoa.

- Thực hiện công việc phục vụ bạn đọc, sắp xếp tài liệu, vệ sinh phòng kho.

- Thực hiện nhiệm vụ do BGH, Giám đốc TT, Phó Giám đốc TT điều hành (nếu có).

0946074843

13

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Cử nhân,

HĐ Lao động

- Phụ trách phòng Âm nhạc, kho Mỹ thuật, khoa GDTC, phòng thực hành du lịch.

- Phối hợp với 1 số giảng viên khoa SP Tiểu học- Mầm non, Văn hóa- Du lịch thường xuyên theo dõi hiện trạng vật tư thiết bị tại phòng thực hành du lịch, báo cáo với Giám đốc có kế hoạch đề xuất phương án mua bổ sung phục vụ hoạt động dạy- học.

- Tham gia trực tại phòng cho mượn thiết bị của Trung tâm.

- Thực hiện nhiệm vụ do BGH, Giám đốc TT, Phó Giám đốc TT điều hành (nếu có).

0964626205