Cơ cấu tổ chức Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

📌 Nguyễn Thị Liên

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

+ Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

+ Nhiệm vụ: Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách về công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng Anh, Tin học trong phạm vi Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép; Phụ trách mảng chuyên môn tiếng Anh của Trung tâm; Bí thư chi bộ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

+ Ngày sinh: 13/08/1983

+ Trình độ: Thạc sỹ tiếng Anh

+ Điện thoại: 0978.950.361

+ Email: ntlien@hluv.edu.vn

📌 Đồng Thị Thu

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

+ Chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm

+ Nhiệm vụ: Giúp Giám đốc triển khai thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Tiếng Anh, Tin học theo quy định; Phụ trách mảng chuyên môn Tin học của Trung tâm.

+ Ngày sinh: 22/04/1979

+ Trình độ: Thạc sỹ tin học

+ Điện thoại: 0917.355.569

+ Email: dtthu@hluv.edu.vn

📌 Bùi Thị Tuyết

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

+ Chức vụ: Giảng viên

+ Nhiệm vụ: Quản lý hồ sơ, in ấn chứng chỉ; Phụ trách mảng chiêu sinh trên website; Chủ tịch công đoàn bộ phận.

+ Ngày sinh: 27/07/1985

+ Trình độ: Thạc sỹ tin học

+ Điện thoại: 0948.229.195

+ Email: bttuyet@hluv.edu.vn

📌 Đỗ Thị Thùy Linh

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

+ Chức vụ: Chuyên viên

+ Nhiệm vụ: Phụ trách công việc hành chính, văn thư của Trung tâm; Phụ trách mảng chiêu sinh trên facebook, fanpage.

+ Ngày sinh: 22/11/1992

+ Trình độ: Cử nhântin học

+ Điện thoại: 0944.227.992

+ Email: dttlinh.ttnnth@hluv.edu.vn

📌 Nguyễn Thị Thu Hà

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

+ Chức vụ: Giảng viên

+ Nhiệm vụ: Phụ trách máy móc, thiết bị cho các lớp học, thi; Phụ trách mảng chiêu sinh trực tiếp.

+ Ngày sinh: 14/05/1985

+ Trình độ: Thạc sỹ tin học

+ Điện thoại: 0966.563.186

+ Email: nttha@hluv.edu.vn

Ms Linh: 0944.227.992