Công tác triển khai xây dựng ngân hàng đề thi của Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non

Thực hiện kế hoạch chuyên môn năm học 2021 - 2022; Thông báo số 523/TB-ĐHHL ngày 14 tháng 10 năm 2021 về việc tiếp tục triển khai xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc học phần trình độ cao đẳng; kế hoạch 179/KH- ĐHHL ngày 02/11/2021 về việc xây dựng ngân hàng đề thi tuyển sinh, Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non triển khai xây dựng, cập nhật, điều chỉnh một số ngân hàng đề thi đánh giá học phần; xây dựng ngân hàng đề thi tuyển sinh đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Việc xây dựng ngân hàng đề thi được thực hiện theo đúng quy trình, quy chế và các văn bản quy định ngành của Nhà trường.

Về ngân hàng đề thi đánh giá học phần: Bộ môn Nghiệp vụ mầm non đã xây dựng mới 4 học phần, điều chỉnh cập nhật 10 học phần; Tổ Mĩ thuật thuộc bộ môn Nghệ thuật cập nhật, điều chỉnh 01 ngân hàng đề thi học phần Đồ chơi trẻ em. Các ngân hàng đề thi đã hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao cho đơn vị quản lý phục vụ thi học kỳ 1.

Về ngân hàng đề thi tuyển sinh: Tổ Âm nhạc thuộc Bộ môn Nghệ thuật xây dựng ngân hàng đề thi Năng khiếu phục vụ thi tuyển sinh ngành Giáo dục mầm non; Bộ môn Nghiệp vụ Tiểu học và Nghiệp vụ Mầm non phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng ngân hàng đề thi tuyển sinh các môn thuộc chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non. Dự kiến các ngân hàng đề thi sẽ hoàn thiện và nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong kỳ thi tuyển sinh theo kế hoạch của Nhà trường.

Giảng viên Tổ Mĩ thuật thảo luận về các nội dung cập nhật,

chỉnh sửa ngân hàng đề thi học phần

Giảng viên Tổ Âm nhạc thảo luận về các nội dung cập nhật,

chỉnh sửa ngân hàng đề thi học phần

Tin tiêu điểm