Hội nghị rà soát, đánh giá quy trình thi, kiểm tra, đánh giá người học học kỳ II năm học 2020-2021

Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-ĐHHL, ngày 15/11/2018 của trường Đại học Hoa Lư về việc rà soát, đánh giá quy trình thi, kiểm tra đánh giá người học. Khoa Tiểu học – Mầm non đã chỉ đạo các tổ chuyên môn Nghiệp vụ Mầm non, Nghiệp vụ Tiểu học, Tổ Âm nhạc, Tổ Mĩ thuật thực hiện việc rà soát, đánh giá quy trình thi, kiểm tra đánh giá người học, học kỳ II, năm học 2020-2021 theo đúng kế hoạch.

Trên cơ sở kết quả phân tích, đánh giá về hình thức thi, nội dung các đề thi, kiểm tra của các các tổ chuyên môn và thực tế quá trình tổ chức thi của Khoa, ngày 28/6/2021 Khoa Tiểu học –Mầm non đã tổ chức Hội nghị đánh giá ưu điểm, hạn chế trong quá trình tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá người học. Hội nghị tập trung trao đổi về các nội dung cơ bản sau:

- Đánh giá hình thức thi, kiểm tra và nội dung đề thi, kiểm tra: Số lượng bài kiểm tra, hình thức kiểm tra được quy định trong đề cương chi tiết học phần đã được nhà trường phê duyệt, sự chính xác, khoa học, sự phù hợp của nội dung đề kiểm tra, đề thi và đáp án tương ứng so với nội dung chương trình giảng dạy; sự phù hợp và mức độ đáp ứng được yêu cầu về mục tiêu, chuẩn đầu ra của môn học, của ngành đào tạo.

- Đánh giá về quy trình tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá người học;

- Những kiến nghị, đề xuất về quy trình thi, kiểm tra đánh giá người học

Sau khi trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến quy trình thi, đánh giá người học, đề thi, sự phù hợp giữa đề thi với chuẩn đầu ra,… Hội nghị thống nhất một số giải pháp thực hiện và cải tiến công tác thi, kiểm tra, đánh giá người học trong năm học tới.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi Hội nghị

HỘI NGHỊ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH THI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020-2021

HỘI NGHỊ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH THI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020-2021

HỘI NGHỊ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH THI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020-2021

HỘI NGHỊ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH THI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020-2021

HỘI NGHỊ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH THI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020-2021

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm