GIỚI THIỆU

1. Chức năng:

Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng:

- Công tác tổ chức quản lý, đào tạo hệ không chính quy (Vừa làm vừa học) theo chương trình, kế hoạch đào tạo của Trường Đại học Hoa Lư.

- Công tác liên kết đào tạo với các trường Đại học, Cao đẳng trong nước.

- Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo nhu cầu của nhân dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

2. Nhiệm vụ:

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, mở các ngành và kế hoạch đào tạo cho các ngành học thuộc hệ không chính qui.

- Phối hợp với phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng và các đơn vị liên quan tổ chức, quản lý, triển khai công tác đào tạo của các lớp hệ không chính qui (tuyển sinh, đào tạo, thi tốt nghiệp và quản lý, cấp văn bằng, chứng chỉ)

- Phối hợp với phòng Tổ chức - Tổng hợp, phòng Đào tạo - Quản lý khoa học quản lý giờ dạy, tiến độ thực hiện chương trình của cán bộ giảng dạy các lớp hệ không chính qui. Quản lý HSSV hệ không chính qui theo qui định của nhà trường.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội qui, qui chế giảng dạy, học tập, thi, kiểm tra của giảng viên, học viên, sinh viên các lớp không chính qui.

- Tham mưu cho lãnh đạo trường trong việc liên kết với các trường Đại học, Cao đẳng, các đơn vị liên quan, tuyển sinh đào tạo các ngành nghề trình độ từ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, sau đại học hệ không chính quy, đáp ứng nhu cầu xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Phối hợp với các trường liên kết quản lý điều hành hoạt động dạy học, kiểm tra giám sát, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo và tổ chức thi học kỳ, học phần, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp.

- Phối hợp với phòng chức năng của Sở Giáo dục - Đào tạo Ninh Bình, các đơn vị liên quan mở các lớp bồi dưỡng cán bộ Quản lý giáo dục và Nghiệp vụ sư phạm, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn.

- Quản lý hồ sơ, xác nhận các loại giấy tờ của HSSV các lớp không chính qui theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Thực hiện các nhịêm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Tin tiêu điểm