Kế hoạch V/v Vận động đóng góp hỗ trợ xây, sửa nhà “Mái ấm Công đoàn”

CĐ VIÊN CHỨC TỈNH NINH BÌNH

CĐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ


Số: 13/KH-BCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ninh Bình, ngày 25 tháng 5 năm 2019

KẾ HOẠCH

Vận động đóng góp hỗ trợ xây, sửa nhà “Mái ấm Công đoàn”

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-CĐVC, ngày 23 tháng 4 năm 2019 của CĐVC tỉnh Ninh Bình về việc vận động đóng góp hỗ trợ xây, sửa nhà “Mái ấm Công đoàn”, Ban Thường vụ Công đoàn trường Đại học Hoa Lư xây dựng Kế hoạch vận động đóng góp hỗ trợ xây, sửa nhà “Mái ấm Công đoàn” cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH

Vận động cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường chung tay đóng góp hỗ trợ xây và sửa chữa nhà cho đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, được triển khai thực hiện trên tinh thần tự nguyện, thể hiện tinh thần chia sẻ giúp đỡ, tương thân, tương ái, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và thể hiện vai trò của tổ chức Công đoàn về chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

II. ĐỐI TƯỢNG, MỨC VÀ THỜI GIAN VẬN ĐỘNG

1. Đối tượng vận động

Toàn bộ Cán bộ, giảng viên, nhân viên và người lao động của trường.

2. Mức vận động

- Đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên và người lao động: 50.000 đồng/người.

3. Thời gian vận động

Thời gian vận động ủng hộ từ ngày 25/5/2019 đến hết ngày 30/5/2019.

4. Tiếp nhận nguồn vận động

Số tiền các CĐBP ủng hộ đề nghị gửi cho đ/c Đỗ Thị Thủy (Thủ quỹ) của BCH Công đoàn trường.

Sau khi các CĐBP nộp cho đ/c Đỗ Thị Thủy, đ/c Thủy gửi về Công đoàn Viên chức tỉnh:

- Chuyển khoản theo địa chỉ: Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Bình

Tài khoản: 3751.0.9070222.00000

Tại: Kho bạc nhà nước tỉnh Ninh Bình.

- Hoặc nộp bằng tiền mặt về: Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Phòng 619, Khu Liên cơ quan Tỉnh uỷ Ninh Bình, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Ban chấp hành Công đoàn trường đề nghị các công đoàn bộ phận căn cứ vào kế hoạch hưởng ứng để hoạt động xã hội, từ thiện của nhà trường đạt hiệu quả./.

Nơi nhận:

- BTV Đảng uỷ (Để báo cáo);

- BTV Công đoàn trường (Để chỉ đạo);

- Các CĐBP (Để thực hiện);

- Lưu: VPCĐ.

TM. BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Mạnh Quỳnh