Cv V/v phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn năm 2020

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH NINH BÌNH

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

–––––––––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Số: 03/CĐ-ĐHHL

V/v phát động thi đua chào mừng

Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn năm 2020

Ninh Bình, ngày 12 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: Các Công đoàn bộ phận

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Đảng, của đất nước và của tỉnh: Chào mừng 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và rất nhiều ngày lễ, sự kiện lớn của Đảng, của đất nước và của tỉnh.

Thực hiện công văn số 02/CĐVC, Công đoàn nhà trường phát động phong trào thi đua yêu nước với các nội dung trọng tâm như sau:

1. Phát động các phong trào thi đua: “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; thi đua “học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ”; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” và Cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức”.

2. Nâng cao chất lượng, đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tác phong công nghiệp cho CBCC,VC. Công đoàn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về định hướng công tác tư tưởng, thông tin trên Internet và mạng xã hội; về những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào CBCCVC tại từng cơ quan đơn vị.

3. Tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả 02 chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Bình; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến tổ chức Công đoàn và đoàn viên, CBCCVC .

4. Vận động đoàn viên, CBCCVC tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào quản lý kinh tế, quản lý xã hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Nâng cao trách nhiệm của CĐCS trong việc đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCCVC, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên, trong đó, tập trung tổ chức chăm lo cho dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn” trên cơ sở các thỏa thuận đã ký kết.

6. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động Công đoàn, hoạt động Nữ công phù hợp lấy đoàn viên làm trung tâm cho mọi hoạt động; nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Kiểm tra, Ban Thanh tra nhân dân; thực hiện hiệu quả Chương trình quản lý đoàn viên, đổi thẻ và tăng cường phát triển đoàn viên mới; chú trọng hơn nữa công tác phối hợp nhằm nâng cao chất lượng, số lượng công tác bồi dưỡng và phát triển Đảng viên mới.

7. Tích cực đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động Công đoàn theo hướng công đoàn cấp trên phục vụ cấp dưới; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Công đoàn cơ sở; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động.

8. Phong trào thi đua năm 2020 được tổ chức thành 02 đợt như sau:

Đợt 1 (từ tháng 01/2020 đến 30/6/2020)

Chủ đề: “Mừng Đảng quang vinh - Mừng sinh nhật Bác, chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh”

Nội dung các phong trào thi đua tập trung hướng về chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội Đảng cấp cơ sở; chào mừng năm du lịch Quốc gia 2020- Hoa Lư, Ninh Bình; kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước” tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân”; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; các hoạt động chào mừng hội nghị điển hình tiên tiến, đại hội thi đua yêu nước Đại hội Đảng các cấp.

Đợt 2: (từ 01/7/2020 đến 31/12/2020)

Chủ đề: “Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”

Nội dung trọng tâm: Tổ chức thi đua kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2020); 75 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; thi đua nước rút phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2020 và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2012 - 2020; tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng bộ Khối, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII...

Ban Chấp hành Công đoàn Trường đề nghị các Công đoàn bộ phận căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng đơn vị để triển khai phát động phong trào thi đua ở đơn vị mình đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên phản ánh, báo cáo kết quả các phong trào thi đua về văn phòng Công đoàn Trường để kịp thời sơ, tổng kết, biểu dương, làm cơ sở cho công tác đánh giá và khen thưởng cuối năm./.

Nơi nhận:

TM. BAN THƯỜNG VỤ

- CĐVC tỉnh; (Để báo cáo)

- Đảng uỷ, BGH (Để báo cáo)

- Các CĐBP; (Để thực hiện)

- Lưu CĐVC.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Mạnh Quỳnh