Thông báo về danh sách sinh viên hệ chính quy được đề nghị xét học bổng HKI năm học 2019 - 2020