1. Đ/c: Phạm Xuân Lê Đồng - Sinh năm 1976 - Trưởng phòng - SĐT: 0913011867 - Email: pxldong@hluv.edu.vn

2. Đ/c: Đinh Thị Liên - Sinh năm 1987 - Phó trưởng phòng - SĐT: 0915517238 - Email: dtlien@huv.edu.vn

3. Đ/c: Phạm Thu Thủy - Sinh năm 1985 - Chuyên viên - SĐT: 0978865255 - Email: thuthuy@hluv.edu.vn

4. Đ/c: Trịnh Xuân Quỳnh - Sinh năm 1986 - Chuyên viên - SĐT: 0986887399 - Emal: txquynh@hluv.edu.vn

5. Đ/c: Lâm Ngọc Cương - Sinh năm 1991 - Chuyên viên - SĐT: 0928123334 - Email: lncuong@hluv.edu.vn

6. Đ/c: Phạm Thị Thu Trang - Sinh năm 1996 - Chuyên viên - SĐT: 0359206821 - Email: trang@hluv.edu.vn

7. Đ/c: Phan Thị Thùy Linh - Sinh năm 1990 - Chuyên viên - SĐT: 0979298239