1. Đ/c: Phạm Xuân Lê Đồng - Sinh năm 1976 - Trưởng phòng - SĐT: 0913011867 - Email: pxldong@hluv.edu.vn

2. Đ/c: Đinh Thị Liên - Sinh năm 1987 - Phó trưởng phòng - SĐT: 0915517238 - Email: dtlien@huv.edu.vn

3. Đ/c: Hoàng Việt Hưng - Sinh năm 1984 - Giảng viên- SĐT: 0918603538 - Email: hvhung@hluv.edu.vn

4. Đ/c: Trịnh Xuân Quỳnh - Sinh năm 1986 - Chuyên viên - SĐT: 0986887399 - Emal: txquynh@hluv.edu.vn

5. Đ/c: Bùi Thị Phương- Sinh năm 1983 - Giảng viên - SĐT: 0985127987 - Email: btphuong@hluv.edu.vn

6. Đ/c: Phạm Thị Thu Trang - Sinh năm 1996 - Chuyên viên - SĐT: 0359206821 - Email: trang@hluv.edu.vn

7. Đ/c: Phan Thị Thùy Linh - Sinh năm 1990 - Chuyên viên - SĐT: 0979298239 - Email: plinh026@gmail.com

8. Đ/c Trần Thị Thanh Phương - Sinh năm 1981 - Giảng viên - SĐT:: 0915386309 - Email: tttphuong@hluv.edu.vn