Thông báo về nhiệm vụ công tác sinh viên từ ngày 17/12/2018 đến hết tháng 01 năm 2018

Tải thông báo tại đây:

/media/26/uffile-upload-no-title26148.doc

Mẫu đánh giá rèn luyện dành cho SV hệ Cao đẳng

/media/26/uffile-upload-no-title26149.doc

Mẫu đánh giá rèn luyện dành cho SV hệ Đại học

/media/26/uffile-upload-no-title26150.doc

Mẫu tổng hợp kết quả rèn luyện:

/media/26/uffile-upload-no-title26151.xls

Danh sách sinh viên thuộc diện chế độ chính sách:

/media/26/uffile-upload-no-title26152.xls