1.Giới thiệu chung

Phòng Chính trị và công tác học sinh, sinh viên tiền thân là Phòng Công tác sinh viên. Hiện nay Phòng có 9 viên chức - người lao động: 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng, 03 giảng viên, 02 chuyên viên và 01 nhân viên hợp đồng. Vể trình độ chuyên môn: 07 thạc sỹ, 02 cử nhân.

2.Chức năng:

Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các lĩnh vực: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên; công tác quản lý học sinh, sinh viên và phục vụ cộng đồng; công tác tư vấn việc làm, hỗ trợ sinh viên; công tác truyền thông, quảng bá Trường.

3. Nhiệm vụ:

3.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch về công tác chính trị, tư tưởng hằng năm của Trường.

- Nắm bắt kịp thời tình hình, diễn biến tư tưởng của viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, đề xuất các chủ trương, biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng.

- Phối hợp với tổ chức Đảng, đoàn thể, các đơn vị có liên quan, tổ chức cho viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên học tập, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của ngành giáo dục và của địa phương.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các khoa, Trường phổ thông thực hành sư phạm Tràng An, ban Quản lý nội trú tổ chức: các hoạt động nhằm nâng cao ý thức chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, rèn luyện đạo đức tác phong, nếp sống văn hóa; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao; các câu lạc bộ sở thích; các hoạt động phòng chống các tệ nạn xã hội; các hoạt động từ thiện cho học sinh, sinh viên

- Triển khai các hoạt động chính trị, hoạt động tuyên truyền nhân các sự kiện trọng đại của đất nước, của Tỉnh và của Nhà trường; triển khai các đợt sinh hoạt chính trị đầu năm cho học sinh, sinh viên; giải quyết những thắc mắc của học sinh, sinh viên thông qua đối thoại và các kênh thông tin khác.

- Chủ trì tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo trường với học sinh, sinh viên.

3.2. Công tác quản lý học sinh, sinh viên và phục vụ cộng đồng:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch quản lý học sinh, sinh viên và phục vụ cộng đồng hằng năm của Trường.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức tiếp nhận sinh viên trúng tuyển vào học; kiểm tra hồ sơ đầu vào và quản lý hồ sơ sinh viên nhập học hệ chính quy; sắp xếp biên chế các lớp học, chỉ định ban cán sự tạm thời của các lớp sinh viên; xử lý những trường hợp sinh viên không đủ điều kiện và các thủ tục, hồ sơ vào trường; làm thẻ sinh viên, thẻ thư viện.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý học sinh, sinh viên trong thời gian học tập và rèn luyện tại trường; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, chương trình học tập, thực tập, thi và kiểm tra học phần, học kỳ, xét lên lớp đúng tiến độ, xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên. Nhập và quản lý các dữ liệu liên quan đến công tác sinh viên trên phần mềm quản lý đào tạo theo phân cấp.

- Phối hợp với chính quyền, công an địa phương, các đơn vị có liên quan, quản lý học sinh, sinh viên nội, ngoại trú.

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện công tác đánh giá rèn luyện của sinh viên; xét thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức xét cấp học bổng (bao gồm cả học bổng do các tổ chức, cá nhân tài trợ cho Trường), trợ cấp xã hội và xét miễn giảm học phí cho sinh viên theo chế độ hiện hành; đôn đốc sinh viên nộp học phí và kiến nghị xử lý sinh viên không đóng học phí đầy đủ theo quy định; giải quyết các thủ tục hành chính cho sinh viên chuyển trường, chuyển ngành học.

- Làm đầu mối giải quyết và trả lời đơn thư, khiếu tố, khiếu nại của học sinh, sinh viên; làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng xét học bổng, xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật sinh viên.

- Quản lý nam sinh viên trong độ tuổi nhập ngũ.

- Phối hợp với các đơn vị, tổ chức đoàn thể có liên quan tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng, như: tiếp sức mùa thi, tình nguyện hè, hỗ trợ khoa học kỹ thuật phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao dân trí cho người dân

- Thiết lập và phát triển hệ thống Ban liên lạc Cựu sinh viên nhằm duy trì mối liên hệ giữa Nhà trường với địa phương và doanh nghiệp; tổ chức điều tra thông tin việc làm của sinh viên tốt nghiệp hàng năm.

- Định kỳ hoặc đột xuất thực hiện chế độ báo cáo về công tác quản lý học sinh, sinh viên theo quy định.

3.3. Công tác tư vấn việc làm, hỗ trợ sinh viên:

-Tổ chức tư vấn, giới thiệu về ngành, chuyên ngành đào tạo của Trường, cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp cho các đối tượng có nhu cầu vào học tập tại Trường Đại học Hoa Lư.

-Thực hiện công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho học sinh, sinh viên.

- Tổ chức câu lạc bộ hướng nghiệp, hoạt động ngoại khóa, giao lưu với đơn vị sử dụng lao động, giúp người học bổ sung kiến thức thực tế và các kỹ năng cần thiết để hòa nhập với môi trường làm việc sau tốt nghiệp.

- Thiết lập hệ thống thông tin về việc làm, thông tin hai chiều giữ Trường và đơn vị sử dụng lao động về khả năng đáp ứng nguồn nhân lực và nhu cầu sử dụng lao động để tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên; giúp đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động lựa chọn được sinh viên phù hợp với nhu cầu công việc.

- Tổ chức và cho sinh viên tham gia các chương trình giao lưu khởi nghiệp, hội thảo, hội nghị, hội chợ về việc làm.

- Tư vấn cho người học một số kỹ năng khi tìm việc như: làm hồ sơ, viết đơn xin việc, xử lý tình huống trong phỏng vấn, giao tiếp với nhà tuyển dụng.

- Tìm kiếm các nguồn tài trợ, hỗ trợ, học bổng cho sinh viên.

- Tổ chức cho sinh viên các khóa bồi dưỡng kỹ năng hoạt động ngoại khóa; triển khai các chương trình tài trợ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân… nhằm nâng cao nhận thức, thái độ, phát triển kỹ năng cho sinh viên.

- Giúp sinh viên tìm kiếm chỗ ở và các dịch vụ hỗ trợ trong quá trình sinh sống và học tập tại Trường. Tư vấn sức khỏe, tâm lý, tình cảm, pháp lý, học tập… cho sinh viên.

- Tổ chức các chương trình khởi nghiệp cho sinh viên.

3.4. Công tác truyền thông, quảng bá Trường:

- Tham mưu xây dựng chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, hàng năm về truyền thông, quảng bá thương hiệu, hình ảnh Trường.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức đoàn thể có liên quan, tham mưu tổ chức các hoạt động truyền thông, quảng bá Trường đảm bảo thiết thựchiệu quả, góp phần thu hút người học, nâng cao thương hiệu, uy tín của Nhà trường trong xã hội.

3.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công