CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ NĂM 2022

1. Kết quả bài báo khoa học công bố trên các tạp chí

TT

Tên bài báo

Tác giả

Tên tạp chí

Năm

1

Chuyển đổi số ở các doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình: Thực trạng và giải pháp.

Vũ Thị Minh Huyền

Lê Thị Liễu

Nguyễn Hải Biên

Kinh tế và Dự báo, số 05 tháng 02/2022 (795), tr.86-88

ISSN: 1859-4972

02/2022

2

Thực trạng và giải pháp tạo việc làm cho người lao động sau thu hồi đất ở các cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Thùy Dương

Đỗ Thị Thủy

Vũ Thị Vân Huyền

Lê Thị Liễu

Tạp chí tài chính, Số 781, trang 91-94

07/2022

3

Tái cơ cấu nền kinh tế tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016 - 2020

Vũ Thị Minh Huyền

Phạm Thị Khánh Quỳnh

Ngô Thị Hằng

Kinh tế và Dự báo, số 29, trang 152-155

10/2022

2. Kết quả nghiên cứu đề tài khoa học các cấp

STT

Tên đề tài

Thành viên

Cấp đề tài

1

Đánh giá tác động chuyển đổi số đến hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

TS. Vũ Đức Hạnh (CN)

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

ThS. Vũ Thị Vân Huyền

ThS. Lê Thị Uyên

ThS. Đinh Thị Thúy

Cơ sở

2

Thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020.

ThS. Phạm Thị Khánh Quỳnh (CN)

ThS. Nguyễn Hải Biên

Cơ sở

3

Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics tại Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid -19.

ThS. Đỗ Thị Thủy (CN)

ThS. Đặng Thị Thu Hà

ThS. Nguyễn Thị Ánh Dương

ThS. Nguyễn Hải Biên

Cơ sở

4

Những nhân tố tác động đến quyết định chọn ngành học khối kinh tế của sinh viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Hoa Lư.

ThS. Phạm Thị Hương (CN)

ThS. Đinh Thị Kim Khánh

Cơ sở

5

Đánh giá tình hình tài chính tại công ty TNHH Thương mại Khâm Huế thông qua hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính.

ThS. Lê Thị Uyên (CN)

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

ThS. Phan Thị Hằng Nga

ThS. Lê Thị Liễu

ThS. Vũ Thị Minh Huyền

Cơ sở

Tin tiêu điểm