Dự thảo mục tiêu, chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành hẹp Quản trị Khách sạn và Nhà hàng

Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị Khách sạn và Nhà hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; kiến thức tổng quát về tự nhiên, văn hóa, xã hội; kiến thức cơ bản trong kinh tế, quản trị kinh doanh, du lịch; kiến thức chuyên sâu và kỹ năng cần thiết về quản trị khách sạn và nhà hàng đáp ứng yêu cầu công việc, phát triển nghề nghiệp,có khả năng khởi nghiệp, đổi mới và sáng tạo trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể

Ký hiệu

Mục tiêu cụ thể

Kiến thức

PO 1

Có kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, để vận dụng vào công việc và thực tiễn.

PO 2

Có kiến thức tổng hợp về kinh tế, du lịch, quản trị kinh doanh; kiến thức chuyên sâu về quản trị khách sạn và nhà hàng.

Kỹ năng

PO 3

Có kỹ năng mềm, tư duy sáng tạo và thích ứng với môi trường làm việc thay đổi; Có khả năng sử dụng hiệu quả ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng được tiêu chuẩn vị trí việc làm trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

PO 4

Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo thuộc lĩnh vực quản trị khách sạn và nhà hàng để thực hiện tốt nhiệm vụ tương ứng với vị trí việc làm.

Mức tự chủ và trách nhiệm

PO 5

Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn và thích nghi với nhiều vị trí việc làm thuộc lĩnh vực quản trị khách sạn và nhà hàng; Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm trong công việc.

PO 6

Có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, tôn trọng sự đa dạng văn hoá, tinh thần khởi nghiệp; thể hiện tính chuyên nghiệp trong Quản trị khách sạn và nhà hàng, có khả năng tự học suốt đời và nâng cao trình độ.

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Dự thảo mục tiêu, chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành hẹp Quản trị Khách sạn và Nhà hàngDự thảo mục tiêu, chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành hẹp Quản trị Khách sạn và Nhà hàngDự thảo mục tiêu, chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành hẹp Quản trị Khách sạn và Nhà hàng

Tin tiêu điểm