Khảo sát các bên liên quan khi xây dựng Mục tiêu, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Kế toán doanh nghiệp

Nhằm xây dựng mục tiêu và chuẩn đầu ra cho ngành kế toán doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của xã hội, Khoa Kinh tế, trường ĐHHL triển khai lấy ý kiến của chuyên gia, đơn vị sử dụng lao động, giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên đang học. Mục đích của phiếu khảo sát này là thu thập ý kiến của các bên liên quan đối với yêu cầu của thị trường về mục tiêu đào tạo, kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm của sinh viên cần đạt được sau khi tốt nghiệp. Những ý kiến của anh/chị có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác đào tạo của Nhà trường.

Chúng tôi cam kết mọi thông tin thu thập trong phiếu khảo sát chỉ được sử dụng cho mục đích xây dựng Chương trình đào tạo ngành

Link khảo sát chuyên gia: https://forms.gle/zjRbx2SiLf1tCXmKA

Link khảo sát đơn vị sử dụng lao động: https://docs.google.com/forms/d/1OlqlXoaZK8nbQArkOksmfzyoZMTLJ60yV-mGiKlt8rQ/edit

Link khảo sát giảng viên: https://forms.gle/skoh9y3oLhf2YsA66

Link khảo sát cựu sinh viên: https://forms.gle/nMZGJAmr66qHbqJk7

Link khảo sát sinh viên đang học: https://forms.gle/f8d6zgMafHUGKxkQ6

Tin tiêu điểm