Nghiên cứu khoa học năm 2018-2019

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

1

Phân tích tác động của các yếu tố cơ bản tới lạm phát ở Việt Nam

ThS. Phạm Thị Hương

2018-2019

2

Thiết kế một số chủ đề dạy học môn Công nghệ lớp 11 theo hướng dạy học tích cực

ThS. Đinh Thị Thủy

2018-2019

3

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Ninh Bình

ThS. Hà Thị Minh Nga

2018-2019

4

Nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tự chủ tài chính trường Đại học Hoa Lư

ThS. Nguyễn Thị Hồng Lý

2018-2020

5

Giá trị tuyên ngôn ngành thuế, sự thỏa mãn và tuân thủ thuế của các doanh nghiệp tại thành phố Ninh Bình

ThS. Nguyễn Hải Biên

2018-2019

6

Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên khoa KT-KT đối với hoạt động đào tạo tại trường Đại học Hoa Lư.

ThS.Đinh Thị Kim Khánh

2017-2019

Tài liệu tham khảo, giảng dạy

7

Biên soạn Tập bài giảng học phần Khởi sự kinh doanh cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Hoa Lư

ThS. Nguyễn Thùy Dương

2018-2019

8

Biên soạn tài liệu tham khảo học phần Quản trị kinh doanh cho sinh viên ngành QTKD trường Đại học Hoa Lư

ThS. Phan Thị Hằng Nga

2017-2019

Tin tiêu điểm