Kế hoạch triển khai phong trào thi đua xây dựng " Phòng ở văn hoá" của sinh viên nội trú, năm học 2022 -2023

Căn cứ vào Kế hoạch số 236-KH/ĐU ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Đảng uỷ Trường Đại học Hoa Lư về việc xây dựng và triển khai thực hiện mô hình "Phong trào xây dựng phòng ở văn hoá của sinh viên nội trú Trường Đại học Hoa lư giai đoạn 2022-2025"vvv... Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai phong trào thi đua xây dựng "Phòng ở văn hoá" của sinh viên nội trú năm học 2022-2023, cụ thể như sau: