Bộ máy tổ chức ban quản lý Ký túc xá

Lãnh đạo Ban Quản lý ký túc xá qua các thời kỳ: từ tháng 2 năm 2009 đến tháng 11 năm 2011.

Trưởng ban: Đồng chí Đinh Ngọc Lưu

Phó ban: Đồng chí Mai Đức Hạnh

Từ tháng 12 năm 2011 đến tháng 12 năm 2014.

Trưởng ban: Đồng chí Đặng Thị Nguyệt

Phó ban: Đồng chí Nguyễn Văn Minh

Từ tháng 12 năm 2014 đến nay.

Trưởng ban: Đồng chí Đinh Ngọc Lưu

Phó ban: Đồng chí Nguyễn Văn Minh

Tin tiêu điểm