Đội ngũ cán bộ giảng viên

Đội ngũ cán bộ hiện tại: Bao gồm 8 đồng chí, 02 đồng chí lãnh đạo và 6 đồng chí viên chức, phụ trách quản lí sinh viên ở kí túc xá. Có 06 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 02 đồng chí cử nhân.

Lãnh đạo gồm 2 đồng chí:

1. Trưởng ban: Đồng chí Hoàng Đức Hoan - Thạc sỹ

2. Phó trưởng ban: Đồng chí Phạm Xuân Lê Đồng - Thạc sỹ

Cán bộ chuyên trách gồm 6 đồng chí

1. Đ/c Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Viên chức- Tổ trưởng tổ công đoàn - Cử nhân

2. Đ/c Lê Thu Hiền - Viên chức- Cử nhân

3. Đ/c Bùi Lê Nhật - Giảng viên - Thạc sỹ

4. Đ/c Lâm Ngọc Cương - Chuyên viên - Thạc sỹ

5. Đ/c Phạm Thanh Xuân - Giảng viên - Thạc sỹ

6. Đ/c Lê Thị Thu Thuỷ - Giảng viên - Thạc sỹ