Thông báo họp ban cán sự lớp tháng 12

Thông báo họp ban cán sự lớp tháng 12

Thời gian: 9h30' ngày 06/12/2018

Địa điểm: Phòng 12G2

Thành phần tham dự: ban các sự các lớp chính quy