Kê hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh "Nét đẹp Sinh viên Đại học Hoa Lư" lần thứ II năm 2019