DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ NK 2017 - 2019

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Đơn vị

SĐT

Email

1

ĐinhThị Liên

1987

Chủ tịch

Phó trưởng phòng CTSV

0915.517.238

dinhlien5587@gmail.com

2

Trương Ngọc Dương

1985

Phó Chủ tịch

Giảng viên – Phòng ĐT-QLKH

0908.552.504

truongngocduong@gmail.com

3

Nguyễn Thị Bích Dung

1990

Phó Chủ tịch

Giảng viên – Khoa KTKT

0389.920.572

dungbich234@gmail.com

4

Nguyễn Trọng Tâm

1989

UVBTK

Chuyên viên – Khoa GDTX

0942.541.142

5

Đinh Thị Lan

1997

UVBTK

Sinh viên – D8 KT

6

Lương Thị Tú

1986

UV BCH

Giảng viên – Khoa KTKT

7

Nguyễn T Lan Phương

1986

UV BCH

Giảng viên – Khoa Tự nhiên

8

Dương Thu Hương

1994

UV BCH

Giảng viên – Khoa THMN

9

Đinh Thị Hồng Lê

1992

UV BCH

Chuyên viên- TT.TVTB

10

Trần Văn Rim

1997

UV BCH

Sinh viên – D8 Văn

11

Trương Hữu Minh

1995

UV BCH

Sinh viên – D8 Toán

12

Lã Hữu Đức

1999

UV BCH

Sinh viên – D10KT1

13

Đinh Thị Vân Anh

1997

UV BCH

Sinh viên – D9KT1

14

Phạm Thanh Hằng

1998

UV BCH

Sinh viên – D9TH1

15

Phạm Thị Hà

1998

UV BCH

Sinh viên – D9MN2

16

Nguyễn Thị Kim Anh

1999

UV BCH

Sinh viên – D10MN1

17

Nguyễn Hà Linh Chi

1999

UV BCH

Sinh viên – D10TH2