DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ NK 2019 - 2022

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Đơn vị

SĐT

Email

1

Nguyễn Trọng Tâm

1989

Chủ tịch

Chuyên viên – Khoa GDTX

0942.541.142

nttam@hluv.edu.vn

3

Vũ Thị Quyên

1986

Phó Chủ tịch - Trưởng ban Kiểm tra

Chuyên viên - P. ĐT - QLKH

0938.432.640

vtquyen@hluv.edu.vn

3

Nguyễn Thị Bích Dung

1990

Phó Chủ tịch

Giảng viên – Khoa KTKT

0389.920.572

ntbdung@hluv.edu.vn

4

Phạm Tiến Nam

2001

Phó Chủ tịch

Sinh viên – D12GDTH

0972.497.559

5

Vũ Hữu Ngọc

2001

UVBTK

Sinh viên – D12DL

0859.147.586

6

Đinh Thị Thủy

1984

UV BCH

Giảng viên – Khoa KTKT

7

Nguyễn T Hương Lan

1989

UV BCH

Giảng viên – Khoa THMN

ntlhlan@hluv.edu.vn

8

Nguyễn Thị Hằng

1985

UV BCH

Giảng viên – Khoa XHDL

9

Nguyễn Hà Linh Chi

1999

UV BCH

Sinh viên – D10TH2

10

Lã Hữu Đức

1999

UV BCH

Sinh viên – D10KT2

11

Đinh Thị Hồng Mơ

2000

UV BCH

Sinh viên – D11MN1

12

Vũ Thị Hằng

1996

UV BCH - Phó Trưởng ban Kiểm tra

Sinh viên – D11KT1

13

Đinh Thị Nguyên

2000

UV BCH

Sinh viên – D11VNH

14

Bùi Thị Khánh Vân

2001

UV BCH

Sinh viên – D12MN

15

Phạm Thị Thu Trang

2001

UV BCH

Sinh viên – D12KT