Địa chỉ liên hệ:

Văn phòng Đoàn – Hội - Tầng 1 - KTX số 1

Email:hoisinhviendhhl@gmail.com

Fanage: Hội sinh viên Trường Đại học Hoa Lư