Giới thiệu

Chức năng:

* Tham mưu cho Hiệu trưởng:

- Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và HSSV.

- Công tác đảm bảo vệ sinh, môi trường trong toàn trường.

* Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng:

- Chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và HSSV nhà trường theo qui định.

- Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Thực hiện công tác y tế dự phòng trong trường.

Nhiệm vụ:

* Xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp phòng bệnh theo mùa, vệ sinh môi trường, khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên.

* Khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên trong trường và các đối tượng dịch vụ khác có nhu cầu. Tổ chức điều trị nội trú, ngoại trú hoặc giới thiệu lên tuyến trên cho bệnh nhân là cán bộ, giảng viên, nhân viên và HSSV; tổ chức trực cấp cứu trong tất cả các ngày trong tuần.

* Tuyên truyền, tổ chức thực hiện phòng bệnh, phòng dịch, vệ sinh môi trường và kế hoạch hoá gia đình. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm của bếp ăn tập thể trường, ký túc xá sinh viên, khu tập thể của cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường

* Quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả phòng khám chữa bệnh, tài sản sản, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường theo đúng qui định.

*Chủ trì phối hợp với Phòng công tác sinh viên và các đơn vị có liên quan tổ chức khám sức khoẻ định kỳ và khi mới nhập trường cho HSSV; lập và quản lý hồ sơsức khoẻ cho HSSV.

*Tổ chức và thực hiện công tác BHYT cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh sinh viên .

*Quản lý và điều hành HSSV lao động, làm vệ sinh môi trường; thực hiện các biện pháp đảm bảo khuôn viên nhà trường luôn xanh, sạch, đẹp.

*Xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị, thuốc y tế, cây xanh, dụng cụ vệ sinh môi trường trình Hiệu trưởng quyết định.

*Thực hiện các nhịêm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Tin tiêu điểm