Giới thiệu về Phòng Kế hoạch - Tài chính

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Phòng Kế hoạch – Tài chính tiền thân là phòng Tài vụ thuộc Trường Đại học Hoa Lư. Phòng có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các lĩnh vực: công tác lập kế hoạch, quản lý tài chính, tài sản của Trường; Tổ chức thực hiện và đề xuất các quy chế, quy định quản lý các nguồn tài chính; Thực hiện công tác kế toán, thống kê theo quy định hiện hành của Nhà nước. Theo Quyết định số số 395/QĐ-ĐHHL ngày 04/8/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Lư quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Hoa Lư, Phòng thực hiện hai nhiệm vụ chính: Công tác kế hoạch và Công tác quản lý tài chính, tài sản.

Hiện nay, nhân sự của Phòng Kế hoạch – Tài chính có 10 viên chức, gồm có 01 Trưởng phòng, 02 Phóng trưởng phòng và 07 viên chức.

TT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ email

1

Bùi Thị Hải Yến

Trưởng phòng

0913061079

bthyen@hluv.edu.vn

2

Phạm Văn Truyền

Phó Trưởng phòng

0914928904

pvtruyen@hluv.edu.vn

3

Trần Thị Tố Vân

Phó Trưởng phòng

0915430520

tttvan@hluv.edu.vn

4

Phạm Thị Oanh

Giảng viên

0915135828

ptoanh@hluv.edu.vn

5

Dương Thị Lan Hương

Kế toán viên

0917116828

dtlhuong@hluv.edu.vn

6

Trần Thị Nam

Kế toán viên

0914602688

ttnam@hluv.edu.vn

7

Ngô Thị Hằng

Giảng viên

0988337783

nthang@hluv.edu.vn

8

Nguyễn Thị Hồng Lý

Giảng viên

0943573688

nthly@hluv.edu.vn

9

Tống Thị Ngọc Lan

Kế toán viên

0968389808

ttnlan@hluv.edu.vn

10

Nguyễn Diệu Tâm

Kế toán viên

0868682835

ndtam@hluv.edu.vn

(Danh sách viên chức Phòng Kế hoạch - Tài chính)

Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:

  • Ông Phạm Quang Huấn giữ chức vụ Trưởng phòng từ năm 2007 đến năm 2013.
  • Bà Bùi Thị Hải Yến giữ chức vụ Trường phòng từ năm 2013 đến nay.

Giới thiệu về Phòng Kế hoạch - Tài chính

Cán bộ và viên chức Phòng Kế hoạch - Tài chính tại Lễ khai giảng năm học 2022-2023

Các thành tích đạt được:

Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, Phòng đã nghiên cứu các văn bản, quy định hướng dẫn của Nhà nước, phân tích khả năng tài chính của Nhà trường để tham mưu cho lãnh đạo Trường về công tác xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cơ chế quản lý tài chính ở các đơn vị thuộc và trực thuộc. Trong quá trình triển khai, Phòng đã đề xuất các phương án phân phối nguồn thu hợp lý nhằm sử dụng nguồn tài chính hiệu quả, đồng thời động viên, khuyến khích các đơn vị tích cực tạo nguồn thu cho Nhà trường.

Trong những năm vừa qua, tập thể cán bộ viên chức Phòng Kế hoạch – Tài chính luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng quan hệ phối hợp với các đơn vị để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Phòng luôn quan tâm, chú trọng việc đảm bảo thực hiện đầy đủ việc chi trả lương và các khoản thu nhập cho cán bộ, viên chức và người lao động, các khoản thu-chi với người học kịp thời, đúng chế độ. Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai và minh bạch, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ.

Trong các hoạt động của Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên Phòng luôn nhiệt tình ủng hộ và tích cực tham gia. Cán bộ, nhân viên của phòng đều có ý thức, nhận thức, rèn luyện, học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt “nếp sống văn hóa nơi công sở”.

Từ khi thành lập trường Đại học Hoa Lư đến nay, Phòng Kế hoạch – Tài chính luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được nhận nhiều giấy khen, bằng khen các cấp. Hàng năm Phòng đều có các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua, công đoàn viên chức xuất sắc và cá nhân được khen thưởng. Trong đó nổi bật Phòng được UBND tặng bằng khen trong các năm học: 2010-2011; 2015-2016; 2020-2021;

Trong xu thế đổi mới dịch vụ công, hướng đến giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp, trong điều kiện tài chính Nhà trường gặp nhiều khó khăn vì công tác tuyển sinh, Phòng luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm tham mưu với lãnh đạo Nhà trường để gia tăng nguồn thu, sử dụng kinh phí hợp lý, phục vụ tốt hơn cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học nhằm phát triển Nhà trường.

Tập thể cán bộ, viên chức Phòng Kế hoạch – Tài chính luôn phấn đấu học tập nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, dân chủ chủ trong sinh hoạt Đảng, Công đoàn. Tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán và phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường thực hiện tốt kế hoạch chuyên môn, chấp hành nghiêm túc các chế độ, chính sách quản lý tài chính, tài sản của Nhà nước, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cân đối các nguồn thu sự nghiệp nhằm phục vụ tốt công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, tăng thu nhập cho cán bộ viên chức và người lao động trong Nhà trường./.

Tin tiêu điểm