Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn Trường Đại học Hoa Lư

Thực hiện công văn số 98/UBND - TTTHCB, ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc cung cấp thông tin cho Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trường Đại học Hoa Lư cung cấp các thông tin như sau:

I. Địa chỉ, số điện thoại liên lạc, tên miền trang thông tin điện tử, địa chỉ hộp thư điện tử của đơn vị

- Địa chỉ: Thôn Kỳ Vỹ - xã Ninh Nhất - Thành phố Ninh Bình.

- Điện thoại: 02293892240.

- Tên miền trang thông tin điện tử: hluv.edu.vn

II. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan; tóm tắc quá trình hình thành phát triển của cơ quan đơn vị

1. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức hiện tại gồm có:

- Hội đồng trường.

- Ban Giám hiệu.

- Hội đồng Khoa học - Đào tạo.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc, bao gồm 18 đơn vị:

- 06 phòng: Phòng Tổ chức - Thanh tra; Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học; Phòng Quản lý chất lượng; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Chính trị và Công tác sinh viên; Phòng Hành chính - Quản trị);

- 01 ban: Ban quản lý nội trú.

- 02 trung tâm: Ngoại ngữ- Tin học; Thư viện - Thiết bị

- 06 khoa : Khoa Sư phạm trung học; khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non; khoa Văn hóa - Du lịch; khoa Kinh tế; khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin; khoa Giáo dục thường xuyên.

- 02 bộ môn: Bộ Lý luận chính trị; Bộ môn Giáo dục thể chất - Tâm lý.

- 01 trường: Trường Phổ thông thực hành sư phạm Tràng An.

- Tổ chức Đảng, Đoàn thể: Đảng bộ trường với 18 chi bộ trực thuộc; Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội Cựu chiến binh, Hội chữ thập đỏ.

2. Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan

a. Chức năng

Trường Đại học Hoa Lư được thành lập theo quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 09/4/2007 thủ tướng Chính phủ; là cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Trường trực thuộc thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường là đơn vị sự nghiệp công lập; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở của trường đặt tại xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

b. Nhiệm vụ

- Đào tạo nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội, tự tạo việc làm cho mình và cho những người khác, có khả năng hợp tác bình đẳng trong quan hệ quốc tế, đáp ứng nhu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tiến hành nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục và các quy định khác của pháp luật.

- Giữ gìn và phát triển những di sản và bản sắc văn hóa dân tộc.

- Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong những người học và đội ngũ cán bộ giảng viên của trường.

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên của nhà trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu tuổi và giới.

- Tuyển sinh và quản lý người học.

- Phối hợp với gia đình người học, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục; tổ chức cho giảng viên, cán bộ nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu của xã hội; quản lý, sử dụng đất đai, trang thiết bị và tài chính của nhà trường theo quy định của pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình giao.

c. Quyền hạn và trách nhiệm

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục và quy hoạch mạng lưới các trường đại học của nhà nước.

- Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các ngành nghề nhà trường được phép đào tạo trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tổ chức tuyển sinh theo chỉ tiêu của nhà nước, tổ chức quá trình đào tạo, công nhận tốt nghiệp, in ấn và cấp văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo.

- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục; hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với việc làm, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội.

- Đăng ký tham gia tuyển chọn chọn và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giao; sử dụng có hiệu quả kinh phí đầu tư phát triển khoa học và công nghệ; ký kết, thực hiện hợp đồng khoa học và công nghệ, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài về khoa học và công nghệ góp phần xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của đất nước.

- Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao, chuyển nhượng kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; bảo vệ lợi ích của nhà nước và xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của nhà trường.

- Hợp tác, liên doanh, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân; góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành các hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh; sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường, chi cho các hoạt động giáo dục và bổ sung nguồn tài chính cho nhà trường.

- Được nhà nước giao đất; thuê đất, vay vốn; được miễn giảm thuế theo quy định của nhà nước.

- Thành lập và giải thể các tổ chức khoa học công nghệ, các đơn vị sự nghiệp của nhà trường theo quy định của Nhà nước.

- Thực hiện dân chủ, bình đẳng, công khai trong việc bố trí và thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học, công nghệ và hoạt động tài chính.

- Thực hiện chế độ báo cáo cơ quan chủ quản và các cơ quan cấp trên về hoạt động của nhà trường theo quy định hiện hành.

- Trường Đại học Hoa Lư chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật; không để bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa và cơ sở vật chất của trường để tiến hành các hoạt động trái với quy định của Điều lệ trường đại học.

- Thực hiện quyền tự chủ, tự chụi trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2010 năm 2006 của Chính phủ.

3. Tóm tắt quá trình hình thành phát triển của cơ quan đơn vị

Năm 1959 Trường Trung học sư phạm được thành lập có nhiệm vụ để đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cấp 1, 2 đặt tại xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh. Ngày 28 tháng 4 năm 1997 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 277/QĐ-TTg về việc thành lập trường Cao đẳng sư phạm Ninh Bình trên cơ sở nâng cấp trường Trung học sư phạm Ninh Bình, Trường Cao đẳng sư phạm Ninh Bình thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý các cấp học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở ở trình độ cao đẳng. Ngày 09 tháng 4 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 407/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Hoa Lư trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng sư phạm Ninh Bình. Trong hơn 10 năm qua Trường Đại học Hoa Lư đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đào tạo hàng nghìn người có trình độ cử nhân sư phạm, cử nhân kinh, nhà trường đã góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ chất lượng cao cho tỉnh Ninh Bình và đất nước. Hiện nay Trường Đại học Hoa Lư là trường đại học đa ngành, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Cao đẳng, Đại học, tổ chức nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. Trường Đại học Hoa Lư đang phấn đấu trở thành trường đại học có uy tín trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ; có năng lực cạnh tranh và từng bước hội nhập với các trường đại học trong nước và khu vực.

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm