CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG TỔ CHỨC - THANH TRA NĂM HỌC 2022 -2023

TT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

Số điện thoại

1

Lương Duy Quyền

Trưởng phòng Tổ chức - Thanh tra, giảng viên chính

0916139693

2

Bùi Duy Bình

Phó trưởng phòng Tổ chức - Thanh tra, giảng viên chính

0912823991

3

Lã Thị Hương Giang

Chuyên viên, phòng Tổ chức - Thanh tra

0947909578

4

Nguyễn Thanh Hòa

Giảng viên chính, phòng Tổ chức - Thanh tra

0934600567

5

Vũ Thị Loan

Giảng viên, phòng Tổ chức - Thanh tra

0963433589

6

Phạm Thị Thu Quỳnh

Giảng viên, phòng Tổ chức - Thanh tra

0968034640

7Đào Thị Thu PhươngGiảng viên, phòng Tổ chức - Thanh tra0985525817
8Trần Thị ThuGiảng viên, phòng Tổ chức - Thanh tra

0904628047

9Vũ Anh Chi Chuyên viên phòng Tổ chức - Thanh tra0912633213

Tin tiêu điểm