Cơ cấu tổ chức

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

1

Lương Duy Quyền

Trưởng phòng

0916139693

2

Bùi Duy Bình

P. Trưởng phòng

0912823991

3

Hoàng Diệu Thúy

P. Trưởng phòng

0917686528

4

Nguyễn Thị Linh

Chuyên viên

0984328800

5

Lã Thị Hương Giang

Chuyên viên

0947909578

6

Nguyễn Thanh Hòa

Chuyên viên

0934600567

7

Vũ Thị Loan

Chuyên viên

0963433589

8

Nguyễn Kim Tiến

Chuyên viên

84853329446

Tin tiêu điểm