DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

NHIỆM KỲ 2015-2020

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phạm Quang Huấn

Phó Hiệu Trưởng- Chủ tịch Hội

0989086929

2

Lê Hồng Phượng

PTP CTSV- Phó chủ tịch Hội

0911261078

3

Đinh T. Hồng Loan

Bí thư Đoàn trường - UV Ban thường vụ Hội

0946938758

4

Trần Việt Hùng

TP. HC-QT –UV BCH

0912127292

5

Phan T. Hồng Duyên

PTP Đào tạo- QLKH UVBCH

0915653667

6

Lê T Tuyết Nhung

PGĐ TT TV-TB UV BCH

0917651569

7

Đinh Thị Liên

PTP CTSV- Chủ tịch Hội Sinh viên - UV BCH- Trưởng Ban KT

0915517238

8

Đinh Thị Thủy

GV Khoa KT-KT - UVBCH

0917686528

9

Đinh Bá Hòe

UV BCH Đoàn trường- UV BCH- Phó ban KT

0983673865

Tin tiêu điểm