Giấy thanh toán tiền tạm ứng

Mẫu biểu này dùng trong trường hợp cá nhân hoàn ứng số tiền đã tạm ứng tại đơn vị

/media/26/uffile-upload-no-title26146.doc

Tin tiêu điểm