Lịch nghỉ tết Nguyên đán 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Số: /TB-CTSV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v tham gia mở tài khoản Viettel Pay miễn phí

và điều chỉnh lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Kính gửi:

- Các Khoa

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp

- Các lớp sinh viên

Căn cứ Công văn số 1912/NBH/VTTP ngày 19/12/2018 của Viettel Ninh Bình về việc mở tài khoản ViettelPlay miễn phí cho cán bộ, giáo viên và học sinh tại trường.

Căn cứ vào Kế hoạch số 12/KH-ĐHHL ngày 14/1/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Lư về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Phòng Công tác sinh viên thông báo tới các lớp,cụ thể như sau:

1. Tham gia mở tài khoản Viettel Pay miễn phí:

Viettel Ninh Bình triển khai mở tài khoản Viettel Pay miễn phí cho toàn bộ sinh viên trong trường. Sinh viên nào có nhu cầu mở tài khoản Viettel Pay đăng ký danh sách gửi về phòng Công tác sinh viên trước ngày 24/1/2019.

2. Điều chỉnh lịch nghỉ Tết đối với sinh viên:

Sinh viên nghỉ Tết bắt đầu từ ngày 28/01/2019 đến hết ngày 10/02/2019 (tức từ ngày 23 tháng chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày 06 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Đề nghị các Khoa, giáo viên chủ nhiệm các lớp phối hợp thông báo tới sinh viên.

Nơi nhận:

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

- Như kính gửi (để phối hợp thực hiện)

- Lưu: CTSV

Trưởng phòng

Phạm Xuân Lê Đồng