Mẫu đề cương chi tiết học kỳ 2 (2018-2019)

Đề cương chi tiết học phần do giảng viên hoặc nhóm giảng viên cùng dạy một học phần biên soạn, dưới sự chỉ đạo của trưởng bộ môn (theo mẫu).

Đề cương chi tiết học phần thể hiện toàn bộ kế hoạch giảng dạy và học tập của học phần, thông qua đó quá trình dạy và học được tiến hành theo đúng kế hoạch đã được đặt ra, nhằm giúp sinh viên nâng cao tính tự học và tự nghiên cứu để đạt kết quả tốt nhất có thể trong học tập.

Dưới đây là một số biểu mẫu

1. Đề cương chi tiết mẫu

2. Mẫu đề cương chi tiết năm học 2018-2019

3. Hướng dẫn xây dựng đề cương chi tiết