THÔNG TIN CHUNG ĐÀO TẠO CỦA KHOA

Cho đến nay, sau 9 năm xây dựng và phát triển, Khoa Nông Lâm đã đào tạo được 6 khóa sinh viên chính quy với tổng số 276 cử nhân và 1 khóa sinh viên liên thông đại học hệ vừa học vừa làm với 20 học viên. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể dạy môn Sinh học hoặc môn Công nghệ - phần kỹ thuật nông nghiệp ở trường trung học phổ thông, trung học cơ sở. Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp tục học sau đại học để có thể giảng dạy môn Sinh học ở các trường trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng và đại học, có thể làm việc tại các viện nghiên cứu, các sở, ban ngành, các cơ sở kinh doanh,... có liên quan đến lĩnh vực Sinh học.

Để đảm bảo được chuẩn đầu ra như trên, khoa Nông Lâm luôn chú trọng đến việc xây dựng chương trình đào tạo, đặc biệt là chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ đảm bảo mối liên thông giữa các ngành nghề đào tạo trong nhà trường; chú trọng đến chất lượng thực hiện chương trình đào tạo. Trên cơ sở đó, có sự điều chỉnh chương trình đào tạo cho kịp thời và phù hợp.