Ngành nghề đào tạo:

- Ngành Sư phạm Sinh học, trình độ đại học.

- Ngành Khoa học cây trồng, trình độ đại học.

- Ngành Sư phạm Sinh học, trình độ Cao đẳng