ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA ĐẶC SẢN NẾP CAU THEO HƯỚNG HỮU CƠ, TẠI XÃ LƯU PHƯƠNG, HUYỆN KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNH

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 24/10/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến năm 2030” ; Văn bản số 1883/SNN-KHTC ngày 11/10/2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc xây dựng dự toán NSNN năm 2020; Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh; Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh; Trường Đại học Hoa Lư đã xây dựng kế hoạch số 561A/ĐHHL, ngày 24 tháng 10 năm 2019 và đề xuất với Sở Nông Nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình thực hiện nhiệm vụ “Mô hình sản xuất lúa đặc sản Nếp cau theo hướng hữu cơ”.

Mục tiêu của mô hìnhnhằm nâng cao thu nhập cho người trồng lúa trên một đơn vị diện tích, đồng thời tạo ra sản phẩm lúa Nếp cau đặc sản an toàn, chất lượng cao, góp phần cải tạo đất, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường sinh thái. Kết quả của dự án là cơ sở để nhân ra diện rộng. Với quy mô 10ha, sẽ thực hiện vào vụ mùa năm 2020 nếu được phê duyệt, tại xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh. Hỗ trợ 50% chi phí mua giống, 100% chi phí mua phân bón hữu cơ, 100% chi phí mua thuốc BVTV hữu cơ.

Mô hình thực thi sẽ là môi trường trải nghiệm thực tiễn tốt cho đội ngũ cán bộ giảng viên khoa Nông Lâm, gắn liền lý thuyết với thực tiễn sản xuất, góp phần phát triển nền nông nghiệp tỉnh nhà.

TS. Lê Thị Tâm

Trưởng khoa Nông Lâm

Tin tiêu điểm