THÔNG TIN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN

Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, thì nghiên cứu khoa học cũng là nhiệm vụ quan trọng của giảng viên đại học. Nhận thức được điều này, toàn thể giảng viên trong đơn vị luôn tích cực, chủ động trong công tác nghiên cứu khoa học với mục tiêu chủ yếu là nghiên cứu để nâng cao chất lượng dạy học, phát triển chuyên môn, gắn lý thuyết với thực tiễn sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh việc hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, hàng năm cán bộ giảng viên trong khoa thực hiện khoảng 3- 4 đề tài cấp cơ sở. Nhiều bài viết của giảng viên được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế như:Sử dụng Biological Animation trong dạy học các quá trình Sinh học ở trung học phổ thông(Tạp chí Giáo dục số 248, 2010) của TS Lê Thị Tâm; “Supplementing effective scientific publication conditions for four Camellia species (Theaceae) of Vietnam” (International Camellia Journal 48, pp. 118-121, 2016) của TS Lê Nguyệt Hải Ninh và cộng sự; “Cấu trúc độ tuổi của một số quần thể hoa Tulip biflora Pall. (Liliaceae) ở Kalmyk” (Khoa học Châu Âu thế kỷ 21-Tạp chí khoa học quốc tế, Przemyśl, Cộng hòa Ba Lan, 2014, Trang 8-10), của TS Lưu Thanh Ngọc; “Nghiên cứu tác dụng của 1,3 β – D- gluacan kích thước nano lên hoạt động của đại thực bào chuột thí nghiệm” (Tạp chí Y học thực hành số 3, 2016) của NCS Nguyễn Thị Loan.

Tin tiêu điểm