Bộ máy tổ chức

Bộ máy tổ chức

TS. Lê Thị Tâm - Trưởng khoa

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

TS. Lê Thị Tâm

Trưởng khoa

0989.298.080

lttam@hluv.edu.vn

2

TS. Lê Nguyệt Hải Ninh

P. Trưởng khoa

0914.369.525

lnhninh@hluv.edu.vn

3

ThS. Trần Thị Thanh Phương

Chủ tịch CĐ bộ phân

0915.386.309

tttphuong@hluv.edu.vn

4

ThS. Lê Thị Thu Thủy

Giáo vụ khoa

0915.560.399

lttthuy@hluv.edu.vn

5

ThS Đinh Bá Hòe

Cố vấn học tập

0983.673.865

dbhoe@hluv.edu.vn

6

ThS. Hoàng Thị Bằng

Giảng viên

0982.772.191

htbang@hluv.edu.vn

7

ThS. Nguyễn Thị Loan

Giảng viên

0942.987.419

ntloan@hluv.edu.vn

8

ThS. Nguyễn Thị Tố Uyên

Giảng viên

0945.959.697

nttuyen@hluv.edu.vn

9

ThS.Hoàng Phúc Ngân

Giảng viên

0912.878.263

hpngan@hluv.edu.vn

10

TS. Lưu Thanh Ngọc

Giảng viên

0917.104.995

ltngoc@hluv.edu.vn

luuthanhngoc@gmail.com

11

ThS. Bùi Thị Phương

Giảng viên

0985.127.987

btphuong@hluv.edu.vn

2. Phân công nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị

2.1. TS. Lê Thị Tâm – Trưởng khoa:

* Công tác quản lý

- Quản lý chung hoạt động của khoa:

+ Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng phụ trách toàn bộ hoạt động của đơn vị.

+ Tổ chức và chủ trì các cuộc họp giao ban, sơ kết, tổng kết, kiểm điểm của đơn vị. Tham dự đầy đủ các cuộc họp do lãnh đạo trường triệu tập.

+ Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch năm học của đơn vị

+ Quản lý việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, giảng viên trong đơn vị (Phân công công việc của Phó trưởng khoa, giáo vụ khoa, cố vấn học tập và giảng viên); quản lý tài sản, tài chính của đơn vị.

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc trong đơn vị theo quy định.

+ Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo đúng quy định.

- Trực tiếp quản lý:

+ Công tác dạy – học: Phân công chuyên môn; Theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn; Tổ chức và dự giờ thường xuyên, đột xuất giảng viên trong đơn vị; Chủ trì tổ chức sinh hoạt chuyên môn của đơn vị; Tổng hợp kê khai giờ dạy của giảng viên.

+ Công tác thi đua – khen thưởng: Theodõi, giám sát công tác thi đua khen thưởng của đơn vị

+ Quản lý công tác Đảng: Chủ trì sinh hoạt chi bộ

+ Công tác Khảo thí và đảm bảo chất lượng: Trưởng tiểu ban coi thi và chấm thi học phần. Phụ trách công tác Đảm bảo chất lượng của khoa.

* Công tác giảng dạy

- Dạy học theo phân công chuyên môn năm học

- Hướng dẫn 01 đề tài NCKH, 01 KLTN của sinh viên.

- Dự giờ, đánh giá giờ dạy của đồng nghiệp. Thực hiện dạy tiết dự giờ, thao giảng theo kế hoạch năm học của khoa.

- Chỉ đạo lập kế hoạch rà soát, sắp xếp, tổ chức thực hiện các bài thực hành Sinh học tại 02 Phòng thực hành Sinh học. Chỉ đạo lập Kế hoạch thực tế tại nông thôn để tham gia vào các hoạt động xây dựng nông thôn mới (nhóm GV Kỹ thuật nông nghiệp và một số GV khác).

* Công tác nghiên cứu khoa học:

- Là thành viên 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

- Hướng dẫn sinh viên 01 SV nghiên cứu khoa học.

- Hướng dẫn 01 SV thực hiện khóa luận tốt nghiệp.

* Công tác khác

- Tham gia công tác tự đánh giá nhà trường (thành viên nhóm công tác số 1: Phụ trách báo cáo tự đánh giá Tiêu chuẩn 2).

- Tham gia trồng, chăm sóc hoa cải tạo khuôn viên nhà trường; rà soát, cải tiến, thực hiện, hướng dẫn học sinh các thí nghiệm Sinh học 10 theo kế hoạch của khoa.

- Đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản của khoa, nhà trường.

- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đột xuất khác do lãnh đạo trường phân công.

2.2. TS. Lê Nguyệt Hải Ninh – Phó trưởng khoa:

* Công tác quản lý

- Quản lý chung hoạt động của khoa:Thực hiện nhiệm vụ do trưởng đơn vị phân công. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước trưởng đơn vị về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi trưởng đơn vị vắng mặt, Phó trưởng đơn vị quản lý điều hành hoạt động của đơn vị.

- Trực tiếp quản lý:

+ Công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên (bao gồm NCKH, khóa luận tốt nghiệp):

+ Xây dựng và triển khai kế hoạch NCKH của giảng viên, sinh viên trong đơn vị.

+ Chủ trì tổ chức các buổi hội thảo khoa học cấp khoa. Định hướng, gợi ý, tạọ môi trường, điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trong đơn vị.

+ Hàng năm thống kê giờ NCKH của giảng viên sinh hoạt chuyên môn tại đơn vị.

+ Quản lý công tác Đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên)

+ Quản lý công tác sinh viên

* Công tác giảng dạy:

- Thực hiện theo đúng phân công chuyên môn năm học 2018 – 2019

- Dự giờ đồng nghiệp Thực hiện dạy tiết dự giờ, theo kế hoạch năm học của khoa.

- Tham gia viết tham luận cho các buổi sinh hoạt, hội thảo chuyên môn nếu được phân công.

* Công tác NCKH

Viết bài cho Thông báo khoa học, tạp chí, báo chuyên ngành.

*Công tác khác:

- Tham gia công tác Tự đánh giá nhà trường theo kế hoạch và sự phân công của Hội đồng.

- Chủ trì lập kế hoạch, chỉ đạo, thực hiện rà soát, cải tiến, thực hiện hướng dẫn thí nghiệm Sinh học THPT.

- Tham gia trồng, chăm sóc hoa cải tạo khuôn viên nhà trường theo kế hoạch của khoa.

- Đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản của khoa, nhà trường.