Cơ sở vật chất

- Bộ môn có 02 phòng làm việc, 01 phòng dành cho lãnh đạo đơn vị làm việc, 01 phòng dành cho việc hội họp và làm việc của cán bộ, giảng viên của đơn vị.

- Máy tính, máy in và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của Bộ môn.