Tóm tắt luận án tiến sỹ của đồng chí Nguyễn Thị Thịnh

1.1. Tên đề tài luận án: Định kiến giới về tính cách nữ nông dân khu vực Đồng bằng Sông Hồng

1.2. Chuyên ngành: Tâm lý học xã hội

1.3. Năm bảo vệ: 2016

1.4. Thông tin tóm tắt luận án:

- Luận án đã hệ thống hoá một số vấn đề lý luận có liên quan đến định kiến, định kiến giới, tính cách, xây dựng khái niệm, các biểu hiện, các yếu tố duy trì những định kiến giới về tính cách người nữ nông dân hiện nay.

- Luận án đã chỉ ra thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành định kiến giới về tính cách người nữ nông dân Đồng bằng Sông Hồng hiện nay. Kết quả cho thấy: Định kiến giới về tính cách người nữ nông dân được thể hiện trên cả 3 mặt: nhận thức, xúc cảm và hành vi. Trong 3 mặt biểu hiện của định kiến giới, thì ở mặt nhận thức định kiến giới biểu hiện là thấp nhất, và ở mặt hành vi định kiến giới biểu hiện là cao nhất. Có xu hướng tồn tại định kiến giới cao hơn ở những người nam giới, những người có trình độ học vấn thấp, nhóm những người thuần nông.

Có các yếu tố ảnh hưởng đến sự tồn tại những định kiến giới về tính cách người nữ nông dân, bao gồm: tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, sự tự phân biệt đối xử mang định kiến giới với chính mình của người nữ nông dân, dư luận xã hội và các phương tiện truyền thông mang định kiến giới, việc người nữ nông dân không được tạo điều kiện để phát triển năng lực. Trong đó yếu tố tư tưởng “trọng nam khinh nữ” từ chế độ phong kiến còn để lại là nguyên nhân gốc, có tác động mạnh hơn cả đến sự duy trì những định kiến giới về tính cách nữ nông dân hiện nay.

- Luận án đã đề xuất một số kiến nghị nhằm hạn chế, giảm thiểu những tác động tiêu cực của định kiến giới đối với người nữ nông dân. Cụ thể: Nâng cao nhận thức về giới và định kiến giới cho cộng đồng, tập trung hơn đến nhóm nam giới, nhóm những người có trình độ học vấn thấp, những người nông dân ở Đồng bằng Sông Hồng hiện nay.