Văn bản của bộ về kdcl-bdcl

Văn bản của Bộ giáo dục Đào tạo

Hệ thống các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Stt

Tên văn bản

Nơi ban hành

Ghi chú

1

Chỉ thị 46/2008/CT - BGDĐT ngày 05/08/2018 của BGDĐT về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục

Bộ GD&ĐT

2

Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2012 về việc ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Bộ GD&ĐT

3

Công văn số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH, ngày 09/5/2013 Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Bộ GD&ĐT

4

Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT_ngày 14/3/2016_ V/v Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và các trình độ của giáo dục đại học CL CTĐT các trình độ năm 2016

Bộ GD&ĐT

5

Thông tư số: 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/5/2017 V/v Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Bộ GD&ĐT

6

Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 V.v sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

Bộ GD&ĐT

7

Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 V.v hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGDĐH

Bộ GD&ĐT

8

Công văn số 767/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 V.v hướng dẫn đánh giá ngoài CSGDĐH

Bộ GD&ĐT

9

Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 V.v hướng dẫn tự đánh giá CSGDĐH

Bộ GD&ĐT

10DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO