Thực hiện khảo sát

Các khảo sát thực hiện trên Google Form theo các năm

Stt

Nội dung khảo sát

Năm thực hiện

I. Khảo sát định kỳ theo quy định

1

Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Link thực hiện (năm học 2018-2019)

2

Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp về chất lượng khóa học

3

Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp về tình hình việc làm và chương trình đào tạo

4

Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi từ đơn vị sử dụng lao động về chất lượng sinh viên tốt nghiệp

5

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ cán bộ, giảng viên về chương trình đào tạo và hoạt động phục vụ đào tạo của các đơn vị trong trường

II. Các loại khảo sát khác

1

Khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan về chuẩn dầu ra chương trình đào tạo

1. Sinh viên tốt nghiệp

Link thực hiện (năm học 2018-2019)

2. Đơn vị sử dụng lao động

Link thực hiện (năm học 2018-2019)

2

Khảo sát giảng viên về CSVC, thiết bị, thư viện năm học

Link thực hiện (năm học 2018 - 2019)

3

Khảo sát mức độ hài lòng của cán bộ, giảng viên về khóa tập huấn "Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo và tự đánh giá CSGD"

Link thực hiện (năm 2018-2019)

4

Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi về hoạt động NCKH của trường Đại học Hoa Lư

5

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ cán bộ, giảng viên về hoạt động đào tạo và phát triển đội ngũ

Link thực hiện (năm học 2018-2019)
6 Khảo sát về hoạt động sở hữu trí tuệLink thực hiện (năm học 2018-2019)